WEB ASP.NET bị lỗi “405 – HTTP verb used to access this page is not allowed”

Bạn chỉ cần disable WebDAV cho site là được.

Cách 1 : vào IIS -> remove WebDAVModule ra khỏi mục Modules và HandlerMapping

Cách 2 : Add vào web.config theo cấu trúc

<system.webServer>
<modules>
<remove name=”WebDAVModule” />
</modules>
<handlers>
<remove name=”WebDAV” />
</handlers>
</system.webServer>

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin khác về dịch vụ Email Server tại:https://greenhost.vn/email-sever-doanh-nghiep/